Obchodní podmínky prodeje

Článek 1. Výklad

 1. Pojmy a výrazy použité v těchto všeobecných nákupních podmínkách společnosti Royal Cosun budou vykládány následovně:
 • Smlouva: každá kupní smlouva uzavřená zadavatelem anebo související (právní) úkony mezi zadavatelem a dodavatelem a smlouvy z toho plynoucí a další (právní) úkony nebo mimosmluvní vztahy, ale i nabídka, výzva, cenová nabídka, poptávka anebo doporučení a věci tohoto druhu, jichž je zadavatel anebo dodavatel stranou.
 • Dodání: dodání výrobků včetně dodání díla a služeb.
 • Všeobecné podmínky: Všeobecné nákupní podmínky společnosti Royal Cosun.
 • Zadavatel: společnost Royal Cosun, jmenovitě Cooperatie Koninklijke Cosun U. A. anebo jedna či více jejích (nepřímých) přidružených společností anebo (nepřímých) podniků ve skupině, které jsou stranou smlouvy.
 • Výrobky: zboží, služby anebo dílo popsané ve smlouvě.
 • Dodavatel: druhá strana smlouvy (jiná než zadavatel).
 1. Nadpisy se vkládají jen pro zjednodušení nebo odkazy a nejsou součástí (ustanovení) těchto všeobecných podmínek nebo jejich výkladu.

Článek 2. Použitelnost

 1. Tyto všeobecné podmínky se použijí na všechny smlouvy. Po vstupu těchto všeobecných podmínek v platnost se budou také bez dalšího oznámení vztahovat na nové smlouvy uzavřené stranami.
 2. Případné všeobecné podmínky dodavatele (bez ohledu na klasifikaci) nejsou použity.
 3. Jestliže bude jedno či více ustanovení těchto všeobecných podmínek v rozporu s jedním či více ustanoveními smlouvy, budou mít přednost ustanovení smlouvy.
 4. V případě, že je některé ustanovení smlouvy anebo všeobecných podmínek z libovolného důvodu úplně nebo částečně neplatné, ostatní část smlouvy a těchto všeobecných podmínek zůstane v účinnosti a platnosti a bude právně závazná a má se za to, že se strany, pokud jde o dotčené neplatné ustanovení, dohodly na ustanovení, které se legálně co nejvíce blíží účelu neplatného ustanovení.
 5. Původní verze všeobecných podmínek je sepsána v holandštině a v případě střetu bude mít před jejich libovolným překladem přednost tento holandský text.

Článek 3. Uzavření smlouvy a dodatků

 1. Všechny nabídky, výzvy, cenové nabídky anebo poptávky předložené dodavatelem jsou neodvolatelné a nepodmíněné.
 2. Zadavatel je vázán smlouvou jen tehdy a v případě, že ji písemně schválil.
 3. Dodatky, které obsahují rovněž menší či větší rozsah díla , budou sjednány písemně.
 4. Jestliže dodavatel dodává zadavateli výrobky, které zadavateli dosud nebyly dodávány, včetně výrobků, které se liší od předešle dodávaných výrobků buď ve složení, nebo jiným způsobem, dodavatel před schválením smlouvy nebo případně uzavřením smlouvy poskytne zadavateli bezplatně všechny příslušné informace, pokud jde o bezpečnost, zdraví, životní prostředí a další informace (o výrobku) a pokyny pro uživatele a instruktážní příručky.
 5. Dodavatel nemá právo pozastavit plnění nebo vypořádání. Dodavatel se vzdává svého práva smlouvu zrušit nebo anulovat, a to u soudu i mimo soud.

Článek 4. Cena, fakturace a placení

 1. Ceny uvedené ve smlouvě nezahrnují DPH, ale zahrnují veškeré daně a příplatky a případné spotřební daně a poplatky.
 2. Ceny dodavatele nelze zvyšovat, a to bez ohledu na okolnosti, pokud se strany písemně nedohodnou jinak.
 3. Fakturace proběhne po dodání. K platbě nesporných faktur dojde do 60 dnů po obdržení faktury. Platba nezbavuje dodavatele jakékoli záruky anebo odpovědnosti.
 4. Zhotovitel (i všechny (nepřímé) přidružené společnosti zadavatele anebo (nepřímé) společnosti ve skupině) má právo započíst pohledávky, které má vůči dodavateli, proti pohledávkám dodavatele vůči zadavateli (i všem (nepřímým) přidruženým společnostem zadavatele anebo (nepřímým) společnostem ve skupině).
 5. V případě, že dodavatel určí nižší cenu anebo výhodnější podmínky pro (nepřímou) přidruženou společnost zadavatele anebo (nepřímou) společnost ve skupině, pak se tato nižší cena nebo výhodnější podmínky budou automaticky vztahovat na všechny (nepřímé) přidružené společnosti zadavatele anebo (nepřímé) společnosti ve skupině.
 6. V případě, že bude dodavatel podle smlouvy považován za dovozce ve smyslu zákona o ekologických daních (nebo zákona nebo předpisu, který jej nahrazuje), dodavatel to uvede na svých fakturách a určí množství dodaných balení podle jejich jednotlivého typu v souladu s článkem 86 zákona o ekologických daních (nebo jakýchkoli ustanovení, které ho nahradí). V případě, že bude zadavatel (nebo jeho nepřímý zákazník nebo případně nepřímí zákazníci) považován za dovozce, částku nebo poplatek uvedené v článku 86 zákona o ekologických daních bez ohledu na ustanovení článku 4.1 zaplatí zadavateli dodavatel nebo bude odečtena za ceny.

Článek 5. Dodání a plnění

 1. Veškeré dodávky budou realizovány s doložkou DDP (ICC Incoterms 2010) na adresu dodání během obvyklé pracovní doby zadavatele a v souladu s (dalšími) pokyny zadavatele.
 2. Dodavatel přejímá odpovědnost za získání všech souhlasů, povolení a dalších dokumentů, které jsou zapotřebí k výrobkům a dodání, a odpovídajícím způsobem odškodní a zbaví zadavatele odpovědnosti.
 3. V den určený zadavatelem musí dodavatel předložit zadavateli ke schválení časový harmonogram, který zahrnuje výrobu, montáž a připravenost na použití důležitých částí výrobků, a bude pravidelně písemně informovat o dosaženém pokroku.
 4. V případě, že jsou výrobky součástí většího celku, má dodavatel povinnost pečovat o výrobky a poskytnout veškerou součinnost potřebnou pro zajištění, aby jeho výroba vhodně odpovídala ostatním dílům a funkcím s ohledem na výrobky třetích stran , aniž by zadavateli vznikaly mimořádné náklady.
 5. Základem je dohodnutá dodací lhůta („dodací lhůta“), která je pevně stanoveným dnem.
 6. Dodavatel musí zadavatele ihned písemně informovat o případné pravděpodobnosti, že může být dodací lhůta překročena, s uvedením důvodů, které k tomu vedou, a očekávané dodací lhůty, aniž by tím byla dotčena práva, která zadavateli mohou vznikat z důvodu překročení dodací lhůty.
 7. Zadavatel má právo kdykoli odložit dodání. V takovém případě bude dodavatel na své vlastní náklady a riziko uchovávat řádně zabalené a zakonzervované výrobky a uskladní je odděleně od ostatního zboží a tak, aby byly identifikovatelné.
 8. V případě, že se výrobky týkají provádění anebo dokončení díla, bude v dodání a plnění zahrnuta instalace a (de)montáž. Po dokončení díla a poté, co je připraveno k použití, bude provedena jeho inspekce a zadavatel vystaví inspekční zprávu. Zadavatel může dílo výslovně schválit jen písemně.

Článek 6. Kvalita a záruky

 1. Dodavatel se zaručuje, že výrobky plně splňují smlouvu a specifikace v ní obsažené, že výrobky budou v dobré kvalitě a budou splňovat všechny platné vnitrostátní i mezinárodní požadavky, právní úpravu, předpisy a další pokyny orgánů státní správy v daném odvětví a že bude plnit smlouvu.
 2. Jakmile o to zadavatel požádá, dodavatel opraví vady výrobků nebo provede jejich výměnu, a to do přiměřené lhůty určené zadavatelem. Oprava nebo výměna bude provedena na náklady a riziko dodavatele.
 3. Záruka s ohledem na výrobky platí od dodání a záruky s ohledem na dílo platí od jeho převzetí nebo případně dokončení. Dokončení nezbavuje dodavatele jeho povinností plynoucích ze smlouvy.
 4. Dodavatel, jeho zaměstnanci i třetí strany jednající jeho jménem budou dodržovat všechny právní předpisy v oblasti bezpečnosti, zdraví, životního prostředí a podobně, ale i podmínky a příkazy, které případně stanoví zadavatel a za které dodavatel odpovídá.
 5. Dodavatel se zaručuje, že on sám a třetí strany, které přímo či nepřímo jednají na základě jeho pokynů, budou jednat v souladu se směrnicí OECD pro nadnárodní podniky.
 6. Tento článek se vztahuje také na vyměněné nebo opravené díly, zboží anebo dílo poskytnuté dodavatelem.

Článek 7. Přechod vlastnického práva a rizika

Riziko spojené s výrobky a vlastnické právo k nim přechází na zadavatele v okamžiku, kdy jsou výrobky dodány zadavateli nebo třetí straně určené zadavatelem k tomuto účelu na adresu dodání. V případě, že již zadavatel provedl částečnou nebo celou platbu, přechází vlastnické právo k výrobkům plně na zadavatele v okamžiku provedení této platby.

Článek 8. Balení a přeprava

 1. Dodavatel zabalí a bude chránit výrobky tak, aby byly doručeny na adresu dodání v dobrém stavu a byly na ní bezpečně vyloženy.
 2. Náklady na balení hradí dodavatel. Vlastnické právo k obalovým materiálům přechází na zadavatele v okamžiku dodání. Jakmile o to zadavatel požádá, dodavatel bezplatně odveze obalové materiály a v takovém případě ponese odpovědnost za jejich zničení nebo recyklaci a za všechny související náklady.
 3. Dodavatel se zaručuje, že dopravní prostředek použitý k přepravě výrobků bude důkladně vyčištěn, aby se zabránilo znečištění/kontaminaci anebo snížení kvality výrobků.
 4. Vyčištění znamená, že jsou dodrženy alespoň veškeré vnitrostátní, mezinárodní a nadnárodní předpisy, nařízení a ostatní pokyny orgánů státní správy ohledně čištění dopravních prostředků. Účel výrobků a řádné dodržování podniku zadavatele vedou k tomu, že je zapotřebí provést čištění s větší péčí, než se uvádí ve výše uvedených předpisech, nařízeních a pokynech.

Článek 9. Kontroly

 1. Zadavateli náleží právo kdykoli během výroby, zhotovení, skladování anebo přepravy provádět kontroly nebo nechat provést kontroly výrobků, a to bez ohledu na to, kde mohou být. Dodavatel mu v každém případě udělí (nepřímo) přímo na přístup do prostor, kde probíhá výroba, zhotovení, skladování anebo přeprava. Dodavatel poskytne bezplatně veškerou součinnost, která je zapotřebí k umožnění kontroly.
 1. Jestliže se zadavatel domnívá, že v okamžiku dodání anebo kontroly anebo po něm výrobky nesplňují požadavky stanovené anebo schválené zadavatelem, uvedené výrobky může zadavatel v plném či částečném rozsahu odmítnout.
 2. Část výrobků, která je podrobena kontrole orgánu státní správy nebo kontrole prováděné jejím jménem, může být zamítnuta mimo jiné tehdy, když není před dodáním k dispozici souhlas nebo inspekční zpráva příslušného orgánu státní správy. Dodatky anebo zlepšení, které příslušný orgán státní správy považuje za nezbytné, provede dodavatel před dodáním na své náklady.
 3. Zadavatel bude dodavatele do přiměřené lhůty informovat o tom, že odmítl výrobky.
 4. Kontroly a jejich výsledky nelze vykládat jako schválení ze strany zadavatele, pokud jde o kvalitu výrobků nebo dodržení smlouvy, a nezbavuje dodavatele jakékoli odpovědnosti nebo povinnosti v tomto ohledu.

Článek 10. Ukončení

 1. Zadavatel má právo tuto smlouvu úplně nebo zčásti ukončit bez oznámení o neplnění a bez právního zásahu, aniž by toto ukončení vedlo k jakékoli odpovědnosti zadavatele za náklady anebo škody a aniž by tím bylo dotčeno právo zadavatele na náhradu škod:
 1. jestliže dodavatel není schopen nebo ochoten plnit smlouvu, nebo není schopen či ochoten ji splnit včas nebo úplně;
 2. v případě, že zadavatel plně nebo zčásti odmítne výrobky;
 3. v případě (žádosti/požadavku ohledně) pozastavení plateb nebo úpadku na straně dodavatele, obstavení podnikového majetku nebo zboží dodavatele nebo jeho části, stávek nebo likvidace nebo převodu právní anebo skutečné kontroly nad jeho podnikem, nebo odebrání jakýchkoli povolení;
 4. když existují jiné okolnosti, které poskytují zadavateli přiměřené důvody k tomu, aby pochyboval o pokračující schopnosti dodavatele plnit jeho smluvní povinnosti vůči zadavateli; anebo
 5. když má zadavatel podezření, že může existovat jedna či více výše uvedených okolností.
 1. V případě ukončení má zadavatel právo si ponechat výrobky, které již obdržel, nebo je vrátit dodavateli na riziko a náklady dodavatele, nebo odmítnout výrobky, které mu mají být nabídnuty k dodání. Dodavatel má povinnost zadavateli okamžitě vrátit platby provedené na základě smlouvy, snížené o hodnotu výrobků, které si zadavatel ponechal.

Článek 11. Škody a odškodnění

 1. Dodavatel odpovídá zadavateli za škody plynoucí z nedostatků, které lze připsat dodavateli nebo které vznikají jeho jménem.
 2. Dodavatel odškodní zadavatele za nároky třetích stran ohledně náhrady škod.
 3. Případné ustanovení o smluvní pokutě ve prospěch zadavatele, které zadavatel a dodavatel případně uzavřeli, nemá vliv na právo zadavatele nárokovat náhradu škod (přesahující výši smluvní pokuty).

Článek 12. Majetek zadavatele a odpovědnost

 1. Veškeré zboží nebo jiná forma práv duševního vlastnictví („zdroje“) zadavatele, bez ohledu na to, zda je zadavatel zpřístupnil dodavateli či nikoli nebo zda je dodavatel používá či nepoužívá, jsou a zůstanou nebo se případně stanou výhradním vlastnictvím zadavatele. Dodavatel bude zdroje držet jako zapůjčené pro účely použití, přičemž dodavatel jasně uvede, že se jedná o majetek zadavatele a bude je uchovávat v dobrém stavu a ponese veškeré riziko, dokud tyto zdroje nebudou vráceny zadavateli. Dodavatel bude zdroje používat výlučně pro plnění smlouvy. Dodavatel nezískává žádné právo s ohledem na majetek zadavatele.
 2. Zadavatel neodpovídá dodavateli nebo třetím stranám za škody, které plynou dodavateli nebo třetím stranám z nedostatků na straně zadavatele anebo jeho podřízených či nepodřízených asistentů , pomocných materiálů anebo jejich výsledků během (plnění) smlouvy, pokud tato škoda (případně nedostatek, který lze připsat dodavateli) není přímým důsledkem úmyslného konání nebo hrubé nedbalosti na straně zadavatele.

Článek 13. Zaměstnanci, daně z příjmů a odvody

 1. Dodavatel se zaručuje, že zaměstnanci, které zaměstnává za účelem plnění smlouvy, dodržují požadavky zadavatele a obecně uznávané požadavky, pokud jde o odborné dovednosti a zkušenosti. V případě, že má zadavatel přiměřené důvody k tomu, aby dodavatele požádal o výměnu zaměstnanců, včetně nedodržování požadavků uvedených v předchozí větě, dodavatel musí ihned zajistit vhodnou výměnu.
 2. Dodavatel je povinen vést záznamy o docházce všech osob, které vyslal do prostor zadavatele za účelem plnění smlouvy, a tyto záznamy musí být pro zadavatele uspokojivé. Tyto záznamy a jejich kopie musí být na požádání předloženy zadavateli.
 3. Dodavatel musí uložit všem osobám, které vyslal k práci v prostorách zadavatele, aby u sebe měli platný průkaz totožnosti (pas, řidičský průkaz, nizozemský průkaz totožnosti nebo doklady vydávané cizincům) a na požádání tuto totožnost prokázali zaměstnancům určeným zadavatelem.
 4. Zadavatel nedluží dodavateli jakékoli částky splatné na základě předpisů v oblasti sociálního zabezpečení a daní. Dodavatel splní včas všechny případné povinnosti ohledně odvodů na sociální zabezpečení, prémie a poplatky za úvěr,veškeré srážky ohledně daně z příjmů, všechny platby daně z přidané hodnoty a všech ostatních daní anebo odvodů a provede jejich úhradu. Zadavatel má právo v případě potřeby zadržet platby splatné dodavateli a uložit tyto částky na blokovaný účet prodávajícího nebo je zaplatit přímo výběrčímu daní Finanční správy a Národního úřadu pro sociální pojištění (LISV).

 

Článek 14. Subdodavatelé a konečná odpovědnost

 1. Ve svých smlouvách se subdodavateli dodavatel stanoví, že se vzdají veškerých nároků, které by mohli mít vůči zadavateli a rovněž že budou dodržovat veškeré podmínky, které se vztahují na zadavatele a dodavatele.
 2. Dodavatel musí provést veškerá opatření, včetně spolupráce na jakýchkoli opatřeních, která zadavatel považuje za nezbytná, aby v maximální míře omezil svou odpovědnost plynoucí ze zákona o konečné odpovědnosti („Wet Ketenaansprakelijkheid“).
 3. Zadavatel má právo v případě, že vznikne takováto potřeba, zadržet platby splatné dodavateli a uložit tyto částky na blokovaný účet prodávajícího nebo je zaplatit přímo výběrčímu daní Finanční správy a Národního úřadu pro sociální pojištění (LISV).

Článek 15. Důvěrnost

 1. Dodavatel bude uchovávat v důvěrnosti existenci, povahu a obsah této smlouvy a neprozradí nic, co se týká smlouvy, bez předchozího písemného souhlasu zadavatele. Dodavatel je rovněž vázán povinností zachovávat v důvěrnosti veškeré záležitosti, které se dozví během plnění smlouvy a o kterých se lze přiměřeně domnívat, že jsou tajné nebo důvěrné, ledaže by tyto náležitosti musely být sděleny třetím stranám, aby bylo možné plnit smlouvu. Dodavatel se zavazuje a zajišťuje, že jeho zaměstnanci a třetí strany, které zapojí do plnění smlouvy, budou dodržovat tento závazek důvěrnosti.
 2. Dodavatel nemá právo informovat třetí strany o existenci smlouvy anebo právního vztahu se zadavatelem v brožurách, reklamách nebo jinak, pokud k tomu neobdržel předchozí písemný souhlas zadavatele.
 3. Bez předchozího písemného souhlasu zadavatele nesmí dodavatel pořizovat žádné fotografické, filmové a jiné zvukové anebo obrazové nahrávky a jiné formy nahrávek v prostorách zadavatele nebo z těchto prostor. Dodavatel se zavazuje a zajišťuje, že jeho zaměstnanci a třetí strany, které zapojí do plnění smlouvy, budou dodržovat tento zákaz.
 4. V případě porušení jakéhokoli z výše uvedených ustanovení bude dodavatel povinen ihned uhradit zadavateli a v jeho prospěch pokutu 50 000 eur za každé porušení, společně s dodatečnou pokutou 5 000 eur za každý den, kdy toto porušení trvá, aniž by tím bylo dotčeno právo zadavatele požadovat plnou náhradu vzniklých škod. Zadavatel je oprávněn požadovat splnění tohoto ustanovení o pokutě současně se splněním povinnosti, která vedla k uplatnění tohoto ustanovení.

Článek 16. Ochrana osobních údajů

 1. V případě, že dodavatel zpracovává během plnění na základě této smlouvy osobní údaje za zadavatele, dodavatel bude považován za zpracovatele údajů a ustanovení tohoto článku 16 budou považována za dohodu o zpracování údajů uvedenou v obecném nařízení EU o ochraně údajů. Dodavatel bude zpracovávat obdržené osobní údaje výlučně podle zdokumentovaných pokynů zadavatele a v žádném případě tyto osobní údaje nepoužije (ani neumožní, aby byly použity) jinak, než jak je to zapotřebí pro jeho plnění na základě smlouvy.
 2. Dodavatel zavede vhodná technická a organizační opatření, která zajistí důvěrnost a ochranu proti ztrátě nebo nezákonnému zpracování. Zadavatel má právo pravidelně zkoumat a hodnotit tato opatření na náklady dodavatele. Dodavatel dle rozhodnutí zadavatele po skončení poskytování služeb ohledně zpracování vymaže nebo vrátí všechny osobní údaje, ledaže by právní předpisy vyžadovaly jejich uchování.
 3. Na první žádost dodavatel poskytne zadavateli pomoc a veškeré dostupné informace, které umožní zadavateli, aby plnil své vlastní zákonné povinnosti a aby tuto skutečnost prokázal. Bez předchozího písemného souhlasu zadavatele nemá dodavatel právo během svého plnění na základě smlouvy využívat další (dílčí) zpracovatele. V případě, že zadavatel tento předchozí písemný souhlas udělil, dodavatel vždy zajistí, aby uložil těmto dalším zpracovatelům stejné povinnosti ohledně ochrany údajů, jaké se uvádějí v tomto článku.
 4. Dodavatel se zaručuje dodržovat své právní a smluvní povinnosti, které jsou uvedeny v tomto článku, jsou-li použitelné. Dodavatel odpovídá zadavateli za veškeré škody jakéhokoli druhu, a to přímé i následné, které plynou z jeho nedbalého nebo nesprávného zpracování osobních údajů na základě smlouvy. Dodavatel (v roli zpracovatele nebo jinak) odškodní zadavatele za nároky nebo žaloby třetích stran, které přímo či nepřímo plynou ze zpracování údajů dodavatelem během jeho plnění na základě smlouvy.

Článek 17. Převod smlouvy

Dodavatel nesmí zadat formou subdodávky smlouvu nebo její plnění třetím stranám, ani smlouvu částečně nebo v plném rozsahu postoupit třetím stranám, nemá-li k tomu předchozí písemný souhlas zadavatele.

Článek 18. Rozhodné právo a příslušný soud

1. Každá smlouva se řídí výlučně právním řádem země, v níž má sídlo smluvní subjekt zadavatele. Uplatnění Vídeňské úmluvy (Úmluva ONS o smlouvách o mezinárodním prodeji zboží) se tímto výslovně vylučuje.

2. Veškeré spory mezi zadavatelem a dodavatelem budou v první instanci projednány příslušným soudem v okresu, kde má sídlo smluvní subjekt zadavatele. V rozporu s tímto ustanovením má však zadavatel právo kdykoli předat spor k řešení v rámci rozhodčího řízení podle Pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory jedním či více rozhodci jmenovanými v souladu s uvedenými pravidly.

 

Tyto webové stránky používají cookies ke zlepšení našich stránek pomocí vašich zkušeností. Pokud pokračujete, souhlasíte s používáním souborů cookies. Další informace naleznete v našich pravidlech souborů cookies.