Zásady ochrany osobních údajů (HR)

Společnost Coöperatie Koninklijke Cosun U.A., včetně společností ze skupiny (dále jen „Cosun“), považuje ochranu soukromí a osobních údajů zákazníků a návštěvníků, kteří získávají informace prostřednictvím webových stránek, za důležitou. Proto společnost Cosun přijala nezbytná organizační a technická ochranná opatření s cílem ochránit vaše osobní údaje a splňuje požadavky vyplývající z právních předpisů o ochraně osobních údajů. Veškeré údaje, které společnost Cosun shromažďuje v souvislosti s poskytováním našich produktů nebo služeb, jsou zpracovávány v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů (GDPR), které vstoupí po celé Evropské unii v platnost k 25. květnu 2018.

Prostřednictvím Zásad ochrany osobních údajů chceme zajistit, abyste měli jasné informace o tom, jaké osobní údaje společnost Cosun zpracovává a co se s takovými údaji děje. Tyto Zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré zpracování vašich osobních údajů společností Cosun nebo jménem společnosti Cosun a poskytují informace o zásadách ochrany osobních údajů a technických a organizačních bezpečnostních opatřeních, která provádíme v souvislosti s osobními údaji, jež můžeme shromažďovat, když používáte webové stránky společnosti Cosun nebo kontaktujete společnost Cosun. Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme čas od času měnit. Případné aktualizace zveřejňujeme na této webové stránce, proto byste se sem měli pravidelně vracet a seznámit se s aktuální verzí našich Zásad ochrany osobních údajů.

 1. Jaké osobní údaje shromažďujeme?
  Když používáte webové stránky společnosti Cosun, můžeme od vás získat různé osobní údaje. Tyto informace můžete například poskytnout, když se přihlásíte k odběru zpráv, když odpovíte na nabídku volného místa uvedenou na webové stránce nebo když nás kontaktujete z jiného důvodu. Údaje generované tím, že používáte webovou stránku, mohou být shromažďovány také automaticky.

  Osobní údaje, které od vás můžeme získat, zahrnují vaše jméno, titul, pohlaví, datum narození, národnost, zemi pobytu, kontaktní údaje (například vaši adresu, telefonní číslo domů a číslo mobilního telefonu, e-mailovou adresu, faxové číslo, administrativní a/nebo finanční údaje, zájmy nebo preference, které můžete poskytnout, obchodní údaje (například vaši pracovní pozici, zaměstnavatele nebo klienta či smluvní údaje) a informace o vaší návštěvě webové stránky (například vaši IP adresu, poskytovatele, druh prohlížeče, stránky, které jste na webové stránce otevřeli, čas vaší návštěvy). Určité osobní údaje od vás rovněž můžeme získat používáním cookies. Cookies jsou textové soubory, které si prohlížeč „pamatuje“ a které uloží ve vašem počítači na žádost webové stránky. Pomocí souboru cookie, který funguje jako pomůcka k zapamatování, si webová stránka může pamatovat určité informace, které tak není potřeba zadávat znovu.
   
 1. Proč shromažďujeme vaše osobní údaje?
  Vaše osobní údaje shromažďujeme zejména v zájmu běžných obchodních praktik společnosti Cosun. Jako družstvo udržujeme kontakt s našimi členy a nakupujeme jejich produkty. Vaše osobní údaje můžeme také používat k prodeji našich produktů a k poskytování našich služeb, včetně jejich finančního zpracování. Vaše údaje můžeme rovněž používat k tomu, abychom vám poskytovali informace a zůstali s vámi ve spojení. Vaše údaje mohou být také používány k interním analýzám návštěvnosti za účelem další optimalizace webové stránky. Vaše osobní údaje mohou být rovněž nezbytné pro naše vlastní interní administrativní účely, pro personální účely, účetní audity a k plnění právních povinností. Vaše osobní údaje budou používány pouze k účelům uvedeným a popsaným výše nebo k účelům, které jsou s nimi slučitelné. Společnost Cosun shromažďuje vaše osobní údaje buď na základě vašeho souhlasu, nebo protože údaje jsou nezbytné k uzavření smlouvy, protože společnost má oprávněný zájem, jak je uvedeno v těchto Zásadách ochrany osobních údajů, nebo protože společnost má právní povinnost tak činit.
 1. Kdo má přístup k vašim osobním údajům?
  Vaše údaje budou používány pouze v nezbytném rozsahu a pouze za společnost Cosun nebo jejím jménem, a to zaměstnanci nebo jinými pracovníky určenými společností Cosun. Zahrnuje to pracovníky ze všech společností ze skupiny nebo pracovníky externích subjektů, pokud tyto subjekty zpracovávají údaje jménem společnosti Cosun pro účely stanovené společností Cosun. Společnost Cosun vyžaduje, aby tyto externí subjekty přijaly stejně přísná bezpečnostní opatření, jako přijala společnost Cosun při ochraně vašich osobních údajů. Pokud jsou vaše osobní údaje předávány mimo území Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP“), jsou splněny požadavky vyplývající z právních předpisů a vztahující se na takové předávání údajů. S výjimkou zpřístupnění vašich osobních údajů výše uvedeným stranám společnost Cosun nebude vaše osobní údaje zpřístupňovat třetím stranám, pokud to nevyžadují právní předpisy.
   
 2. Jak chráníme vaše osobní údaje?
  Společnost Cosun neustále provádí odpovídající technická a organizační bezpečnostní opatření s cílem ochránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou, vymazáním, zpřístupněním a zneužitím a sledovat správnost a integritu vašich osobních údajů. Tato opatření jsou pravidelně vyhodnocována a v případě potřeby aktualizována.
   
 3. Jak dlouho uchováváme vaše osobní údaje?
  Společnost Cosun uchová vaše osobní údaje pouze po dobu nezbytnou pro účely uvedené v těchto Zásadách ochrany osobních údajů. Pokud společnost Cosun zpracovává osobní údaje na základě vašeho souhlasu, pak můžete tento souhlas kdykoliv odvolat. Například osobní údaje, které nám poskytujete při přihlašování k odběru zpráv, budou vymazány, jakmile odběr zpráv zrušíte. Údaje, které nám poskytujete s cílem získat od nás informace (například žádost o naši výroční zprávu nebo jiné materiály), používáme pouze jednorázově při vyřizování vaší žádosti o informace. Pro statistické účely může společnost Cosun vaše osobní údaje uchovávat po dobu delší, než je nezbytně nutné, avšak přijme další technická a organizační opatření s cílem zajistit splnění zásady minimalizace údajů.
 4. Jak můžete uplatnit svoje práva?
  Pokud máte otázky ohledně zpracování svých osobních údajů společností Cosun nebo pokud si chcete prohlédnout svoje osobní údaje zpracovávané společností Cosun nebo takové údaje vymazat, opravit či změnit nebo pokud chcete vznést námitku proti zpracování či uplatnit svoje právo na omezení zpracování, můžete se na společnost Cosun obrátit s použitím níže uvedených kontaktních údajů. Společnost Cosun na váš požadavek v zásadě odpoví do jednoho měsíce. 
  Pokud jste se přihlásili k odběru zpráv, ale nadále od nás již nechcete e-maily dostávat, můžete se odhlásit prostřednictvím odkazu v příslušné zprávě.
  Případnou stížnost ohledně zpracování osobních údajů společností Cosun nebo jménem společnosti Cosun můžete podat u nizozemského Úřadu pro ochranu osobních údajů (Autoriteit Persoonsgegevens).
   
 5. Odkazy na jiné webové stránky
  Naše webová stránka obsahuje odkazy na webové stránky společností ze skupiny i odkazy na jiné externí webové stránky. Webové stránky společností ze skupiny mohou obsahovat jiné zvláštní podmínky ochrany osobních údajů. Kromě toho externí webové stránky, které nejsou webovými stránkami společnosti Cosun, mohou používat odlišná pravidla ochrany osobních údajů. Měli byste tomu věnovat pozornost a ověřit si to, než takovým webovým stránkám poskytnete jakékoliv údaje. Společnost Cosun nenese odpovědnost za pravidla ochrany osobních údajů používaná na externích webových stránkách.

  Tato webová stránka používá službu Google Analytics, webovou analytickou službu společnosti Google Inc. (dále jen „Google“). Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory uložené ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránku používají. Informace generované cookies o vašem používání tohoto webu jsou obvykle přenášeny na servery společnosti Google ve Spojených státech, kde jsou uloženy. V členských státech EU nebo v jiných členských státech Evropského hospodářského prostoru Google vaši IP adresu před jejím předáním zkrátí, pokud je na této webové stránce zapnuta anonymizace IP. Pouze ve výjimečných případech bude vaše plná IP adresa předána serveru společnosti Google ve Spojených státech, kde bude zkrácena.  Google bude tyto informace používat k vyhodnocení vašeho používání webové stránky, k vypracování zpráv o aktivitě na webové stránce pro provozovatele webové stránky a k poskytování dalších služeb provozovateli webové stránky souvisejících s aktivitou na webové stránce a používáním internetu.  Google nebude IP adresu vašeho prohlížeče předávanou pro účely služby Google Analytics spojovat s žádnými jinými údaji, které má Google k dispozici. Používání cookies můžete odmítnout změnou příslušného nastavení svého prohlížeče; avšak v takovém případě se může stát, že nebudete moci využívat plných funkcí této webové stránky. Dále můžete zabránit shromažďování údajů generovaných souborem cookie o svém používání webové stránky (včetně vaší IP adresy) a zpracování takových údajů společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete pod tímto odkazem uvedený zásuvný modul (tzv. plug-in) pro svůj prohlížeč.
   
 6. Změny a kontaktní údaje
  Je ve vašem zájmu informovat se o případných změnách zásad ochrany osobních údajů a informační bezpečnosti ve společnosti Cosun. Tyto změny zveřejňujeme na této stránce. Pokud tyto zásady upravíme, upozorníme vás na to prostřednictvím hypertextových odkazů.

 

Kontaktní údaje
Coöperatie Koninklijke Cosun U.A.
PO Box 3411
4800 MG Breda

Nizozemsko
E-mail: GDPR@cosun.com
Verze: Duben 2018

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ V OBLASTI LIDSKÝCH ZDROJŮ

Společnost Coöperatie Koninklijke Cosun U. A., která spolupracuje se svými podniky ve skupině („COSUN“), považuje za důležité chránit vaše osobní údaje. Uplatňováním těchto zásad ochrany osobních údajů chceme zajistit, aby vám bylo jasné, jaké osobní údaje během náborových činností společnost COSUN zpracovává a co se s těmito osobními údaji děje. 

K JAKÝM ÚČELŮM VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE ZPRACOVÁVÁME?

1. Pro účely náboru

(a) Co tento účel zahrnuje?

Jestliže kontaktujete některou ze společností, která pro nás zajišťuje náborový proces, ucházíte se o volné místo nebo se zaregistrujete na webové stránce společnosti COSUN věnované náboru, zaneseme vámi poskytnuté osobní údaje do naší náborové databáze. Vaše osobní údaje budeme rovněž zpracovávat v souvislosti s vyřizováním vaší žádosti u příslušné společnosti ve skupině COSUN, abychom mohli spravovat naši náborovou databázi a komunikovat s vámi. Můžeme vás například informovat o nových volných místech nebo vás pozvat k účasti na náborových činnostech.

(b) Na jakém právním základě zpracováváte osobní údaje k tomuto účelu?
Právním základem pro zpracování vašich osobních údajů k tomuto účelu je váš souhlas a je nezbytný k tomu, aby společnost COSUN uplatňovala své oprávněné zájmy.

Souhlas: Poskytnutím svých údajů společnosti COSUN a potvrzením možnosti, že souhlasíte se zpracováním svých osobních údajů, udělujete svůj výslovný souhlas se zpracováním vašich osobních údajů pro účely popsané v článku 1 (a). Máte právo kdykoliv odvolat svůj souhlas. Odvolání vašeho souhlasu nemá vliv na zákonnost zpracování na základě vašeho souhlasu uděleného před odvoláním.

Oprávněný zájem: Cílem společnosti COSUN je pracovat s těmi nejlepšími lidmi na správném místě v její organizaci. Společnost COSUN usiluje aktivně o to, aby byla v kontaktu s vhodnými uchazeči, kteří by chtěli posílit její tým. Může se stát, že společnost COSUN inzeruje konkrétní nově vzniklé místo, vítá ale i žádosti o volná pracovní místa. Společnost COSUN má oprávněný zájem zpracovávat osobní údaje uchazečů, kteří uvedli svůj zájem o pracovní pozici v této společnosti. Může se například stát, že již bylo příslušné pracovní místo obsazeno, v budoucnu ale budou dostupné další zajímavé pozice. Společnost COSUN by vás v budoucnu ráda o těchto zajímavých volných místech informovala, a proto budou vaše osobní údaje za tímto účelem po omezenou dobu uchovávány.

Společnost COSUN zpracovává vaše osobní údaje zejména za účelem výkonu své běžné činnosti. Společnost COSUN může rovněž používat vaše osobní údaje k tomu, aby vás informovala, a za účelem udržování dlouhodobých vztahů. Vaše osobní údaje mohou být rovněž nezbytné pro naše vlastní interní administrativní účely, pro personální účely a k plnění zákonných povinností uložených právními předpisy. Vaše osobní údaje budou používány pouze k účelům popsaným výše nebo k účelům, které jsou s nimi slučitelné.

(c) Jaké osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme?
K tomuto účelu zpracováváme vaše kontaktní údaje, fotografie, informace o náboru (např. váš životopis, přehled minulých zaměstnání, údaje o vzdělání atd.) a korespondenci se společností COSUN, pokud jde o žádosti o pracovní místo (včetně referencí).

(d) Jak dlouho osobní údaje k tomuto účelu uchováváme?
K tomuto účelu budou vaše osobní údaje uchovávány po dobu nezbytnou pro dokončení náborového procesu. Pokud očekáváme, že budeme mít k dispozici jiná nově vzniklá pracovní místa, která pro vás mohou být v blízké budoucnosti zajímavá, můžeme vaše osobní údaje uchovávat za těmito účely, nejdéle však po dobu 1 roku]. Vaše osobní údaje budeme uchovávat jen tehdy, když s tím budete souhlasit.

(c) Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje budou použity jen tehdy, když to bude nezbytné během náborových činností tak, jak se uvádí v tomto odstavci, a pouze konkrétními jmenovanými zaměstnanci nebo jinými pracovníky jménem společnosti COSUN nebo v jejím zastoupení. To zahrnuje pracovníky z ostatních společností ve skupině nebo pracovníky externích subjektů, pokud tyto subjekty zpracovávají osobní údaje jménem společnosti COSUN pro výslovně dohodnuté účely. Společnost COSUN vyžaduje, aby tyto externí subjekty přijaly stejně přísná bezpečnostní opatření, jako přijala samotná společnost COSUN, aby byly vaše osobní údaje chráněny. Společnost COSUN nebude sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami (kromě stran uvedených v tomto odstavci), ledaže by to bylo vyžadováno s ohledem na dodržování zákonných povinností.     

2. Uzavření pracovní smlouvy nebo smlouvy o poskytování služeb s vaší osobou

(a) Co tento účel zahrnuje?
Pokud vám nabídneme pozici ve společnosti COSUN, budeme vaše osobní údaje zpracovávat, abychom mohli připravit a zpracovat pracovní smlouvu. Vaše osobní údaje používáme k uzavření, vyhotovení a ukončení vaší pracovní smlouvy. Vaše osobní údaje budeme poté uchovávat v naší personální databázi.
Jste-li nezávislým dodavatelem, budeme vaše osobní údaje zpracovávat stejným způsobem, abychom s vámi mohli uzavřít smlouvu o poskytování služeb.

(b) Na jakém právním základě zpracováváme osobní údaje k tomuto účelu?
Osobní údaje, které jste poskytli společnosti COSUN, jsou zapotřebí k tomu, aby mohla tato společnost plnit vaši pracovní smlouvu a dodržovat závazné povinnosti vyplývající z právních předpisů, pokud jde o vaši pracovní smlouvu, jako např. zpracování a odvod sociálních příspěvků, důchody atd.

(c) Jaké osobní údaje k tomuto účelu zpracováváme?
Za tímto účelem zpracováváme vaše kontaktní údaje, datum narození, pohlaví, rodinný stav, státní příslušnost, fotografie, identifikační číslo občana, údaje o dokladu totožnosti nebo pasu, prohlášení o zaměstnaneckém statusu, údaje o obchodní komoře a DPH, informace o náboru (např. přehled minulých zaměstnání, údaje o vzdělání), údaje o práci a pracovní pozici (bez ohledu na to, zda pro účely vaší zaměstnanecké složky či nikoliv), údaje o pracovním povolení, dostupnost, podmínky pracovního poměru, daňové údaje, platební údaje a místo a organizace.

(d) Jak dlouho osobní údaje k tomuto účelu uchováváme?
Za tímto účelem budou vaše osobní údaje po skončení vaší pracovní smlouvy uchovávány (i) po takovou dobu, po kterou má společnost COSUN povinnost uchovávat vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů anebo (ii) má-li společnost COSUN potřebný oprávněný zájem chránit své právní zájmy. Po této době budou vaše osobní údaje z našich systémů smazány.

(e) Kdo má přístup k vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje budou použity jen tehdy, když to bude nezbytné během náborových činností tak, jak se uvádí v tomto odstavci, a pouze konkrétními jmenovanými zaměstnanci nebo jinými pracovníky jménem společnosti COSUN nebo v jejím zastoupení. To zahrnuje pracovníky z ostatních společností ve skupině nebo pracovníky externích subjektů, pokud tyto subjekty zpracovávají osobní údaje jménem společnosti COSUN pro výslovně dohodnuté účely. Společnost COSUN vyžaduje, aby tyto externí subjekty přijaly stejně přísná bezpečnostní opatření, jako přijala samotná společnost COSUN, aby byly vaše osobní údaje chráněny. Společnost COSUN nebude sdílet vaše osobní údaje s třetími stranami kromě stran uvedených v tomto odstavci, ledaže by se to vyžadovalo s ohledem na dodržování zákonných povinností. 

JAK CHRÁNÍME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE?

Společnost COSUN neustále provádí technická a organizační opatření s cílem ochránit vaše osobní údaje před neoprávněným přístupem, ztrátou, vymazáním, zpřístupněním a zneužitím a chránit správnost a integritu vašich osobních údajů. Tato opatření jsou vyhodnocována a v případě potřeby aktualizována.

JAK MŮŽETE SVÁ PRÁVA UPLATNIT?

Máte-li nějaké dotazy ohledně zpracování vašich osobních údajů společností COSUN nebo chcete získat přístup ke svým osobním údajům, které společnost COSUN zpracovává, nebo si přejete tyto osobní údaje vymazat nebo upravit, nebo máte-li námitky proti tomuto zpracování a přejete si – během vyřizování těchto stížností – omezit toto zpracování, můžete kontaktovat společnost COSUN pomocí níže uvedených kontaktních údajů. Společnost COSUN obvykle zodpoví váš požadavek do jednoho měsíce ode dne vaší žádosti.

Případnou stížnost ohledně zpracování osobních údajů společností COSUN nebo jménem společnosti COSUN můžete podat u nizozemského Úřadu pro ochranu osobních údajů (ÚOOÚ).

Kontaktní údaje: Coöperatie Koninklijke Cosun U. A. Postbus 3411, 4800 MG Breda, E-mail: GDPR@cosun.com

Verze z dubna roku 2018

Tyto webové stránky používají cookies ke zlepšení našich stránek pomocí vašich zkušeností. Pokud pokračujete, souhlasíte s používáním souborů cookies. Další informace naleznete v našich pravidlech souborů cookies.